0

Cho sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol: E + 2NaOH → Y + 2Z F + 2NaOH → Y + T + H2O

Cho sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol: E + 2NaOH → Y + 2Z F + 2NaOH → Y + T + H2O

 

Cho sơ đồ phản ng xảy ra theo đúng t l mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

F + 2NaOH → Y + T + H2O

Biết E, F đu các hợp chất hữu no, mch h, có công thức phân tC4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.

Cho các phát biu sau:

(a) Chất T nhit độ sôi cao hơn axit axetic.

(b) Đun nóng Z vi dung dch H2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.

(c) Chất E có khnăng tham gia phản ng tráng bạc.

(d) Chất Y mui ca axit cacboxylic hai chc, mạch hở.

(e) Chất F tác dng vi dung dch NaHCO3, sinh ra khí CO2.

Sphát biu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Lời giải

Cho sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol: E + 2NaOH → Y + 2Z F + 2NaOH → Y + T + H2O

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *