dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023

Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠNĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022 – 2023 Môn: Hóa học – Lớp 10
ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có…trang)Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)  
  Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………… SBD:…………………Mã đề thi 132

A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm).

Câu 1: Mặc dù chlorine có độ âm điện là 3,16 xấp xỉ với nitrogen là 3,04 nhưng giữa các phân tử HCl không tạo được liên kết hydrogen với nhau, trong khi giữa các phân tử NH3 tạo được liên kết hydrogen với nhau, nguyên nhân là do

A. độ âm điện của chlorine nhỏ hơn của nitrogen.
B. tổng số nguyên tử trong phân tử NH3 nhiều hơn so với phân tử HCl.
C. phân tử NH3 chứa nhiều nguyên tử hydrogen hơn phân tử HCl.
D. kích thước nguyên tử chlorine lớn hơn nguyên tử nitrogen nên mật độ điện tích âm trên chlorine không đủ lớn để hình thành liên kết hydrogen.

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí (đkc). Giá trị của V là

A. 2,24.B. 3,7185.C. 6,72.D. 2,479.

Câu 3: Liên kết s là liên kết hình thành do

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. cặp electron dung chung.B. sự xen phủ bên của hai orbital.
C. lực hút tĩnh điện giữa hai ion.D. sự xen phủ trục của hai orbital.

Câu 4: Cho dãy các chất: HCl, SO2, F2, Fe2+, Al, Cl2. Số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. 6.B. 4.C. 5.D. 3.

Câu 5: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của X trong oxit cao nhất của X là 25,93%. Nguyên tử khối của X là

A. 32B. 52C. 31D. 14

Câu 6: Cho các phát biểu sau :

      (1) Phản ứng phân huỷ Fe(OH)3(s) không cần cung cấp nhiệt độ liên tục.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      (2) Số oxi hóa của hydrogen trong các hydride kim loại bằng +1.

      (3) Trộn potassium chloride (KCl) vào nước là quá trình thu nhiệt.

      (4) Phản ứng của Fe(OH)2 với dung dịch HNO3 loãng không có sự thay đổi số oxi hóa của Fe.

      (5) Để giữ ấm cơ thể, trước khi lặn, người ta thường uống nước mắm cốt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 5.D. 4.

Câu 7: Dựa vào phương trình nhiệt hoá học của phản ứng sau:

                                                N2 (g) + 3H2(g) → 2NH3 (g) =  – 91,8 kJ

            Giá trị  của phản ứng: 2NH3 (g) → N2 (g) + 3H2(g)  là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. -45,9 kJ.           B. +45,9 kJ.       C. – 91,8 kJD. +91,8 kJ.

Câu 8: Nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp electron, lớp thứ 3 có 14 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 26.B. 18.C. 20.D. 14.

Câu 9: Trong phản ứng nào dưới đây HCl thể hiện tính oxi hoá?

A. 8HCl + Fe3O4 Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 1FeCl2 +2 FeCl3 +4H2O.B. 4HCl + MnO2Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 1 MnCl2+ Cl2 + 2H2O.
C. 2HCl + MgĐề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 1 MgCl2+ H2.D. HCl+ AgNO3Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 1 AgCl+ HNO3.

Câu 10: X là nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Oxit cao nhất của X có dạng XO2. X thuộc

A. nhóm VIA.B. nhóm IIA.C. nhóm IVA.D. nhóm VA.

Câu 11: Một mẫu cồn X (thành phần chính là C2H5OH) có lẫn methanol (CH3OH). Đốt cháy 10 g cồn X toả ra nhiệt lượng 291,9 kJ. Xác định phần trăm tạp chất methanol trong X biết rằng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                     CH3OH (l) + Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 5O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (l)        ∆H = – 716 kJ

                        C2H5OH (1) +3O2 (g) → 2CO2 (g) + 3H2O (l)      ∆H = – 1 370 kJ

A. 16%.B. 4%.C. 92%.D. 8%.

Câu 12:  Nguyên tử H trong phân tử H2O không tạo được liên kết hydrogen với

A. nguyên tử C trong phân tử CH4.                       B. nguyên tử O trong phân tử H2O.  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. nguyên tử F trong phân tử HF.                          D. nguyên tử N trong phân tử NH3.

Câu 13: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Cấu hình electron nguyên tử của X ở trạng thái cơ bản là

A. 1s22s22p63s23p7.B. 1s22s22p63s23p3.C. 1s22s22p5.D. 1s22s22p63s23p5.

Câu 14: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp ở phân nhóm IIA. Cho 2,64 gam A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu dược 2,016 khí (đktc). Xác định X, Y.

A. Be, Mg.B. Ca, Sr.C. Mg, Ca.D. Ca, Ba.

Câu 15: Hai nguyên tố X, Y nằm kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25.  Vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. Chu kì 3 nhóm IA và nhóm IIA.B. Chu kì 2 và các nhóm IIIA và IVA.
C. Chu kì 3 nhóm IIA và nhóm IIIA.D. Chu kì 2 nhóm IIA và nhóm IIIA.

Câu 16: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì 2 phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhường 24 electron.B. nhận 24 electron.C. nhận 26 electron.D. nhường 26 electron.

Câu 17: Enthalpy tạo thành chuẩn (nhiệt tạo thành chuẩn) đối với chất khí được xác định trong điều kiện áp suất là :

A. 1 bar.B. 1 atm.C. 760 mmHg.D. 1 Pa.

Câu 18: Nitrogen có hai đồng vị bền là 14N và 15N. Oxygen có ba đồng vị bền là 16O, 17O và 18O. Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là

A. 6.B. 12.C. 9.D. 3.

Câu 19: Glucose là một loại monosaccarit với công thức phân tử C6H12O6 được tạo ra bởi thực vật và hầu hết các loại tảo trong quá trình quang hợp từ nước và CO2, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Dung dịch glucose 5% (D = 1,1 g/mL) là dung dịch đường tiêm tĩnh mạch, là loại thuốc thiết yếu, quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và hệ thống y tế cơ bản. Phương trình nhiệt hoá học của phản ứng oxi hoá glucose:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      C6H12O6(s)  + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)  = – 2 803,0 kJ

      Tính năng lượng tối đa khi một người bệnh được truyền 1 chai 500 mL dung dịch glucose 5%. 

A. 428,23 kJ.B. 842,23 kJ.   
C. 284,23 kJ.   D. 482,23 kJ.

Câu 20: Cho các nhận định sau đây:

(1) Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Hợp chất ion thường tan tốt trong nước.

(3) Hợp chất ion thường dẫn điện tốt ở trạng thái nóng chảy.

(4) Hợp chất ion thường dẫn điện tốt khi ở dạng dung dịch.

(5) Liên kết ion có cặp electron dùng chung.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số nhận định đúng là?

A. 2.B. 4.C. 3.D. 5.

Câu 21: Cho hai chất hữu cơ X và Y có công thức cấu tạo sau: CH2=CH–CH=CH2 (X) và

CH3–C≡C–CH3 (Y). Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. X và Y có số liên kết σ và số liên kết π bằng nhau.
B. X có số liên kết σ và số liên kết π nhiều hơn Y.
C. X có số liên kết σ nhiều hơn, nhưng số liên kết π ít hơn Y.
D. X có số liên kết σ ít hơn, nhưng số liên kết π nhiều hơn Y.

Câu 22: M thuộc nhóm IIA, X thuộc nhóm VIA Trong oxit cao nhất M chiếm 71,43% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Liên kết giữa X và M trong hợp chất thuộc loại liên kết nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. Liên kết cho nhậnB. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị.
C. Liên kết ion.D. Liên kết cộng hoá trị.

Câu 23: Anion X và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.
B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA.
C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.
D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(1) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và neutron.

(2) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Trong nguyên tử, số hạt electron bằng số hạt proton.

(4) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.

(5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 2.B. 3.C. 1.D. 4.

Câu 25: Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12. Số electron trong A là

A. 13.B. 12.C. 6.D. 24.

Câu 26: Nguyên tử R có điện tích lớp vỏ nguyên tử là –41,6.10–19C. Điều khẳng định nào sau đây là không chính xác?

A. Hạt nhân nguyên tử R có 26 proton.B. Hạt nhân nguyên tử R có 26 neutron.
C. Lớp vỏ nguyên tử R có 26 electron.D. Nguyên tử R trung hoà về điện.

Câu 27: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

A. 1.
B. 1.
C. 1.
D. 1.

Câu 28: Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử iron lần lượt là 1,28Ao và 56 g/mol. Biết rằng trong tinh thể, các tinh thể iron chiếm 74% thể tích còn lại là phần rỗng (N=6,023.1023, π = 3,14). Khối lượng riêng của iron có giá trị là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 7,32g/cm3.B. 7,84g/cm3.C. 7,96g/cm3.D. 0,765g/cm3.

Câu 29: Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 10,80.B. 32,11.C. 32,65.D. 30,65.

Câu 30: Trong phản ứng: KMnO4 + HCl 1 KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là

A. 16.B. 9.C. 10.D. 11.

Câu 31: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 6 chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 6. Thành phần % theo khối lượng của Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 6 trong KClO3 là (cho K=39; O=16)

A. 8,92%.B. 28,98%.C. 7,319%.D. 8,79%.

Câu 32: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 9 CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14.B. 4/7.C. 1/7.D. 3/7.

Câu 33: Cho 8,5 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A và B (ở hai chu kì liên tiếp trong BTH; MA< MB) vào nước thu được dung dịch Y và 3,36 lít H2 đktc. Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp là

A. 54,12B. 45,88C. 58,83D. 41,17

Câu 34: Cho các phản ứng sau:

(1) 2Na(s) + 1/2O2(g) → Na2O(s)Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 10 = -417,98 kJ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) 1/2H2(g) + 1/2I2(r) → HI(g)Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 10 = 26,48 kJ

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng (2) diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều phản ứng (1).
B. Phản ứng (1) diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều phản ứng (2).
C. Phản ứng (1) và (2) mức độ diễn ra thuận lợi như nhau.
D. Không xác định được phản ứng nào diễn ra thuận lợi hơn.

Câu 35: Trong dãy halogen, tương tác van der Waals (1) …… theo sự (2) …. của số electron (và proton) trong phân tử, làm (3) …. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất

A. (1) tăng, (2) giảm, (3) tăng.B. (1) tăng, (2) tăng, (3) tăng.
C. (1) giảm, (2) tăng, (3) tăng.D. (1) giảm, (2) tăng, (3) giảm.

Câu 36: X có tổng số e trong phân lớp s bằng 7, Y có tổng số e trong phân lớp p bằng 11. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất tạo bởi X và Y là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 72B. 80C. 54D. 56

Câu 37: Phương trình nhiệt hoá học nào sau đây ứng với sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng sau:

DiagramDescription automatically generated with low confidence
A. Cl2O (g) + 3F2O (g) →2ClF3 (g) + 2O2 (g)   = -394,10 kJ
B. Cl2O (g) + 3F2O(g) →  2ClF3 (g) + 2O2 (g)  = +394,10 kJ
C. 2ClF3 (g) + 2O2 (g) → Cl2O (g) + 3F2O (g)  = +394,10 kJ
D. 2ClF3 (g) + 2O2 (g) → Cl2O (g) + 3F2O (g)  = -394,10 kJ

Câu 38: Cho sơ đồ liên kết giữa hai phân tử acid CH3COOH:

Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 12

Trong sơ đồ trên, đường nét đứt đại diện cho

A. liên kết cộng hóa trị có cực.B. liên kết cho – nhận.
C. liên kết hydrogen.D. liên kết ion.

Câu 39: Các nguyên tố từ Sodium đến chlorine, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) bán kính nguyên tử tăng;

(2) độ âm điện giảm;                          

(3) Số electron hóa trị tăng.   

(4) tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm dần; 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) tính kim loại tăng dần;                 

(6) tính phi kim giảm dần.

Số nhận định đúng là

A. 4.B. 2.C. 3D. 1.

Câu 40: Có những tính chất sau đây của nguyên tố:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Tính kim loại – phi kim;

(2) Độ âm điện;

(3) Khối lượng nguyên tử;

(4) Cấu hình electron nguyên tử;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Nhiệt độ sôi của các đơn chất;

(6) Tính axit – bazơ của hợp chất hidroxit;

(7) Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với oxi.

Trong các tính chất trên, số tính chất biến đổi tuần hoàn trong một chu kì là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 3B. 4C. 5D. 6

B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 điểm).

Câu 1: (2 điểm) Một hộ gia đình mua than đá làm nhiên liệu đun nấu và trung bình mỗi ngày dùng hết 1,8 kg than. Giả thiết loại than đá trên chứa 90% carbon và 1,2% sulfur về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ.

Cho các phản ứng: Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 13

Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 12

Nhiệt lượng cung cấp cho hộ gia đình từ quá trình đốt than trong một ngày tương đương bao nhiêu số điện (1 số điện = 1 kWh = 3600 kJ)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: (2 điểm) Nguyên nhân làm cho nhiệt dộ trung bình cùa Trái Đất tăng 2°C trong 100 năm qua là do nồng độ của khí CO2 trong khí quyển tăng.

– Viết công thức LEWIS và sử dụng mô hình VSEPR để xác định dạng hình học của phân tử CO2.

– Vẽ hình biểu diễn sự xen phủ và lai hóa của các orbital nguyên tử (AO) trong phân tử CO2.

– Nêu 2 hậu quả cùa hiện tượng Trái Đất nóng lên?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Đề xuất 2 biện pháp để góp phần ngăn chặn và giải quyết hiện tượng Trái Đầt nóng lên?

Câu 3: (2 điểm)

a) Xét các phản ứng hoá học xảy ra trong các quá trình sau:

            – Luyện gang từ quặng hematite đỏ:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            (1) Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 15  (2)Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 16

            -Luyện kẽm từ quặng blend:

            (3)Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 17     (4)Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Hương Sơn Bắc Giang năm 2022 2023 18

Hãy chỉ ra các phản ứng oxi hoá – khử, chất oxi hóa, chất khử trong các phản ứng đó?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Cho các chất sau: C2H6, CH3OH, CH3COOH

– Chất nào có thể tạo được liên kết hydrogen? Vì sao?

– Trong dung dịch CH3COOH có những kiểu liên kết hydrogen nào? Kiểu nào bền nhất và kém bền nhất? Mô tả bằng hình vẽ.

———————————————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *