dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNGKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2021 – 2022
             ĐỀ THI CHÍNH THỨC               (Đề thi có 02 trang)      Môn thi:       HOÁ HỌC  Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 07/01/2022

Câu 1. (2,0  điểm)

1.1. Nguyên tử X có cấu hình lớp ngoài cùng là 3sx, nguyên tử Y có cấu hình lớp ngoài cùng là 4s24py. Tổng số e lớp ngoài cùng của hai nguyên tử là 9. Xác định vị trí của hai nguyên tử X, Y (chu kỳ, nhóm, phân nhóm) trong bảng hệ thống tuần hoàn.

1.2. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a) FeS  +  HNO3  →  Fe(NO3)3  +  Fe2(SO4)3  +  NO  +  H2O   

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O

Câu 2. (2,0 điểm)

2.1. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y.

2.2. Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm x% thể tích trong tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Cho khối lượng mol nguyên tử của Cr là 52 g/mol, khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu xem nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là 0,125 nm. Tính giá trị của x.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Cho Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 1, p=3,14 và số Avogadro N=6,023.1023)

Câu 3. (2,0 điểm)

3.1. Cho phương trình hoá học của phản ứng : N2  (k) +3H2(k ) ⇌  2NH3 (k) (∆H<0)

a) Khi tăng nồng độ của khí hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận thay đổi như thế nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            b) Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3.

3.2. Biết rằng X là hợp chất hữu cơ phổ biến trong tự nhiên có %m­C = 44,44%, %mH =6,17% và %mO= 49,39%; mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình hóa học, hãy xác định các chất X, X1, X2, X3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 2Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 3Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 4Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 5   X                  X1               X2                    X3                             Etyl bromua                                            

Câu 4. (3,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.1. Có 3 muối X, Y và Z đều là muối của Na thỏa mãn điều kiện sau:

– Trong 3 muối chỉ có X là tạo kết tủa khi tác dụng với Ba(NO3)2.

– Trong 3 muối chỉ có Y và Z tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra chất khí.

– Cả 3 muối khi tác dụng với Ba(OH)2 đều sinh kết tủa và H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Trong 3 muối chỉ có Z có thể làm nhạt màu KMnO4 trong H2SO4.

Hãy xác định X, Y, Z và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

4.2. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch A, B, C và D với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thửThuốc thửHiện tượng
DQuỳ tímQuỳ tìm chuyển màu xanh
BDung dịch AgNO3 trong NH3 dun nóngKết tủa Ag trắng sáng
A, BCu(OH)2Dung dịch xanh lam
CNước bromKết tủa trắng

 Hãy xác định A, B, C và D tương ứng với các chất Saccarozơ, Etylamin, Glucozơ và Anilin theo kết quả thí nghiệm trên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.3. Nồng độ tối đa cho phép của PO43- theo tiêu chuẩn nước uống của WHO là 0,35 mg/lit. Để đánh giá sự nhiễm của nước máy sinh hoạt ở một thành phố, người ta lấy 4,0 lít nước đó cho tác dụng với BaCl2 dư thì tạo ra 3,606. 10-3 gam kết tủa. Xác định nồng độ PO43- trong nước máy và xem xét có vượt quá giới hạn cho phép hay không.

Câu 5. (3,0 điểm)

5.1. Hãy tính tổng khối lượng muối có trong dung dịch A chứa các ion Na+;Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 6;Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 7;Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 8. Biết rằng khi cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư và đun nóng thu được 0,34 gam khí có thể làm xanh quỳ ẩm và 4,3 gam kết tủa; còn khi cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thì thu được 0,224 lít khí (ở đktc).

5.2.  Có 4 chất hữu cơ A, B, D, E đều mạch hở (chứa C, H, O) và đều có tỉ khối đối với hiđro là 37. A có mạch cacbon không phân nhánh, chỉ tác dụng với Na. B tác dụng với Na, Na2CO3 nhưng không tham gia phản ứng tráng bạc. Khi oxi hóa A ở điều kiện thích hợp được đồng đẳng kế tiếp của B. D tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na và không tham gia phản ứng tráng bạc. E tác dụng với Na2CO3, với Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, B, D, E và viết các phương trình hóa học minh họa?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. (3,0  điểm)

Điện phân dung dịch KCl hai giờ ở 80°C trong một bình điện phân với điện áp là 6V và cường độ dòng điện 2A. Sau khi điện phân, dẫn CO2 qua dung dịch đến khi bão hòa. Sau đó, cô cạn cẩn thận cho nước bay hơi thu được hỗn hợp muối X có màu trắng.

a)  Phân tích cho thấy trong hỗn hợp muối X có mặt ba muối, hãy xác định chúng là những muối gì?

b) Tiến hành các thí nghiệm:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 1: lấy m gam hỗn hợp muối X hòa tan trong nước, axit hoá bằng axit nitric tạo ra khí và chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch AgNO3 0,1M hết 18,80 ml.

Thí nghiệm 2: lấy m gam hỗn hợp muối X đun nóng đến 600°C (hỗn hợp nóng chảy), làm lạnh lần nữa và khối lượng muối X còn lại (m – 0,05) gam và đồng thời kiểm tra thấy hai trong ba muối ban đầu đã chuyển hoàn toàn thành hai muối mới.

Thí nghiệm 3: lấy (m – 0,05) gam của hỗn hợp muối X còn lại hòa tan trong nước và axit hóa với axit nitric. Một khí được hình thành có thể quan sát được. Sau đó chuẩn độ bằng dung dịch AgNO3 0,1M hết 33,05 ml.

  1. Xác định hai muối bị nhiệt phân và hai muối mới hình thành ở thí nghiệm 2.

2.  Tính % khối lượng KCl trong hỗn hợp muối X ban đầu và sau khi nóng chảy.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7. (3,0 điểm)

Hợp chất A là một este của glyxerol với axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Khi đun nóng 7,9 gam A với dung dịch NaOH cho tới khi phản ứng hoàn toàn thu được 8,6 gam hỗn hợp muối. Cho hỗn hợp muối tác dụng với H2SO4 thu được hỗn hợp 3 axit X, Y và Z; trong đó X, Y là đồng phân của nhau; Z có mạch cacbon không phân nhánh và đồng đẳng kế tiếp của Y.

  1. Xác định công thức cấu tạo X, Y và Z.
  2. Viết công thức cấu tạo có thể có của A.

b) Lấy m gam hỗn hợp các axit trên đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 2,561 gam kết tủa. Tính m.

Câu 8 (2,0  điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm  điều chế clo trong phòng thí nghiêm như sau:

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 9

Hóa chất trong bình cầu (1) có thể là những chất nào? Hãy nêu 5 chất, viết phương trình phản ứng điều chế Clo với 5 chất đã chọn.

Cho biết nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; S = 32; P=31; Si=28; Ba =137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; K = 39;Na = 23; Zn = 65; Ca = 40; Cr = 52; He =4.

———— Hết ————

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ tên thí sinh:………………………………Số báo danh:…………………………………

Giám thị 1:…………………….Ký tên:……….Giám thị 2: …………………… Ký tên:……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNGKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2021 – 2022
               ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ               (Đề thi có 02 trang)      Môn thi:       HOÁ HỌC    Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 07/01/2022

Câu 1. (2,0  điểm)

1.1. Nguyên tử X có cấu hình lớp ngoài cùng là 3sx, nguyên tử Y có cấu hình lớp ngoài cùng là 4s24py. Tổng số e lớp ngoài cùng của hai nguyên tử là 9. Xác định vị trí của hai nguyên tử X, Y trong bảng tuần hoàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.2. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a) FeS  +  HNO3  →  Fe(NO3)3  +  Fe2(SO4)3  +  NO  +  H2O   

b) K2SO3 + KMnO4+KHSO4 →K2SO4 + MnSO4 +H2O

CÂU 1HƯỚNG DẪN CHẤMĐIỂM
1.1 (1,0 điểm)Theo dự kiện đề bài: x+y = 9 -2 => x + y =7 TH1: x =1 và y = 6 Cấu hình e: X: 1s2 2s2 2p6 3s1 => X thuộc chu kỳ 3 nhóm IA Y:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p=> Y thuộc chu kỳ 4 nhóm VIIIA TH2:  x=2 và y=5 X: 1s2 2s2 2p6 3s2 => X thuộc chu kỳ 3 nhóm IIA Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5=> Y thuộc chu kỳ 4 nhóm VIIA    0,5       0,5  
1.2 (1,0 điểm)a) FeS  +  HNO3  →  Fe(NO3)3  +  Fe2(SO4)3  +  NO  +  H2O    Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 10          3FeS   →  3Fe3+  +  3S+6  +  27e      9      N+5  +  3e  →  N+  3FeS  +  12HNO3  →  Fe(NO3)3  +  Fe2(SO4)3  +  9NO  +  6H2O    b) K2SO3 + KMnO4+KHSO4 →K2SO4 + MnSO4 +H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 11     5     S+4 -2e →S+6                  2   Mn+7 +5e →Mn+2      5K2SO3 + 2KMnO4+aKHSO4 →bK2SO4 + 2MnSO4 +cH2O K: 12 + a=2b S: 5+a = 2+b H: a = 2c Suy ra a = 6, b = 9, c=3 5K2SO3 + 2KMnO4+6KHSO4 →9K2SO4 + 2MnSO4 +3H2O  0,25   0,25   0,25             0,25

Câu 2. (2,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.1. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y.

2.2. Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm x% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Cho khối lượng mol nguyên tử của Cr là 52 g/mol, khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu xem nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là 0,125 nm. Tính giá trị của x.

(Cho Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 1, p=3,14 và số Avogadro N=6,62.1023)

CÂU 2HƯỚNG DẪN CHẤMĐIỂM
2.1 (1,0 điểm)               C0NaOH =Vx 0,01/2V = 5.10-3M C0HCl = Vx0,03/2V = 0,015M NaOH + HCl   =  NaCl    +  H2O Sau phản ứng còn dư HCl 0.01M [ pH = 20,25   0,25 0,5
2.2 (1,0 điểm)  1 mol Cr thì V=52:7,2=7,22222 cm3  VCr  = Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 13.p.r3= 8,16.10-24cm3 Thể tích các nguyên tử Cr chiếm chỗ là: % x =Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 14.100=68%    0,25 0,25   0,5

Câu 3. (2,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.1. Cho phương trình hoá học của phản ứng : N2  (k) +3H2(k ) ⇌  2NH3 (k) (∆H<0)

a) Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận thay đổi như thế nào?

            b) Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3.

3.2. Biết rằng X là hợp chất hữu cơ phổ biến trong tự nhiên có %m­C = 44,44%, %mH =6,17% và %mO= 49,39%; mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình hóa học, hãy xác định các chất X, X1, X2, X3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 2Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 3Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 4Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2022 5   X                  X1               X2                                X3                               Etyl bromua

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *