dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề minh họa thi TN THPT 2022 môn Hóa file word và lời giải chi tiết

Đề minh họa thi TN THPT 2022 môn Hóa file word và lời giải chi tiết

Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOH. B. FeCl3. C. HNO3. D. NaCl.

Câu 42: Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (NH2) và 2 nhóm cacboxyl (COOH)?

A. Axit fomic. B. Axit glutamic. C. Alanin. D. Lysin.

Câu 43: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Al. B. Na. C. Fe. D. Ba.

Câu 44: Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc thường sinh ra khí NO2 có màu nâu đỏ, độc và gây ô nhiễm môi trường. Tên gọi của NO2

A. đinitơ pentaoxit. B. nitơ đioxit. C. đinitơ oxit. D. nitơ monooxit.

Câu 45: Polime nào sau đây có công thức (-CH2-CH(CN)-)n ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Poli(metyl metacrylat). B. Polietilen. C. Poliacrilonitrin. D. Poli(vinyl clorua).

Câu 46: Kim loại Mg tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra H2 và chất nào sau đây?

A. MgCl2. B. MgO. C. Mg(HCO3)2. D. Mg(OH)2.

Câu 47: Axit panmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của axit panmitic là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H5(OH)3. B. CH3COOH. C. C15H31COOH. D. C17H35COOH.

Câu 48: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

A. Au. B. Ca. C. Na. D. Mg.

Câu 49: Số oxi hóa của sắt trong hợp chất Fe2(SO4)3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. +1. B. +2. C. +3. D. +6.

Câu 50: Chất nào sau đây tác dụng với kim loại Na sinh ra khí H2?

A. C2H5OH. B. CH3COOCH3. C. HCHO. D. CH4.

Câu 51: X là kim loại cứng nhất, có thể cắt được thủy tinh. X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fe. B. W. C. Cu. D. Cr.

Câu 52: Kim loại Fe tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. NaCl. B. NaOH. C. HNO3 đặc nguội. D. H2SO4 loãng.

Câu 53: Nhôm bền trong không khí và nước do trên bề mặt của nhôm được phủ kín lớp chất X rất mỏng, bền. Chất X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. AlF3. B. Al(NO3)3. C. Al2(SO4)3. D. Al2O3.

Câu 54: Số nguyên tử hiđro trong phân tử metyl fomat là

A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.

Câu 55: Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tử nitơ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Axit axetic. B. Metylamin. C. Tinh bột. D. Glucozơ.

Câu 56: Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

A. 6. B. 11. C. 5. D. 12.

Câu 57: Kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong nước dư?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cu. B. Ag. C. K. D. Au.

Câu 58: Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Công thức của canxi hiđrocacbonat là

A. CaSO4. B. CaCO3. C. Ca(HCO3)2. D. CaO.

Câu 59: Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hóa được kim loại Fe?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca2+. B. Na+. C. Cu2+. D. Al3+.

Câu 60: Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, làm trong nước,.. Công thức phèn chua là

A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. B. Al2O3.2H2O.

C. Al(NO3)3.9H2O. D. Al(NO3)3.6H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 61: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm natri propionat và ancol Y. Công thức của Y là

A. C3H5(OH)3. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. CH3OH.

Câu 62: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit. B. Tinh bột là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Xenlulozơ thuộc loại đisaccarit. D. Dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2.

(Lời giải) Câu 63: Nhiệt phân hoàn toàn m gam NaHCO3, thu được Na2CO3, H2O và 3,36 lít CO2. Giá trị của m là

A. 30,0. B. 25,2. C. 15,0. D. 12,6.

(Lời giải) Câu 64: Cho dung dịch chứa m gam glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 13,5. B. 18,0. C. 9,0. D. 16,2.

(Lời giải) Câu 65: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra muối FeCl3?

A. Fe2O3. B. FeCl2. C. Fe. D. FeO.

(Lời giải) Câu 66: Cho các tơ sau: visco, xenlulozơ axetat, nilon-6, nilon-6,6. Số tơ nhân tạo là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

(Lời giải) Câu 67: Để khử hoàn toàn 16,0 gam Fe2O3 thành kim loại Fe ở nhiệt độ cao (không có oxi) cần tối thiểu m gam kim loại Al. Giá trị của m là

A. 8,1. B. 2,7. C. 5,4. D. 10,8.

(Lời giải) Câu 68: Đốt cháy hoàn toàn m gam glyxin trong O2 thu được N2, H2O và 6,72 lít CO2. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 26,70. B. 22,50. C. 8,90. D. 11,25.

(Lời giải) Câu 69: Hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,425 mol. Mặt khác, m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp T gồm hai muối và 28,6 gam hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn T cần vừa đủ 0,25 mol O2, thu được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,15 mol H2O. Khối lượng của X trong m gam E là

A. 3,70 gam. B. 3,30 gam. C. 2,96 gam. D. 2,64 gam.

(Lời giải) Câu 70: Đốt hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong O2, thu được m gam hỗn hợp Y gồm Fe, Cu, Fe3O4 và CuO. Cho Y vào dung dịch chứa 0,2 mol HCl, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối, 0,05 mol H2 và 9,2 gam chất rắn T. Cho T tác dụng với dung dịch HCl có khí thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 14,8. B. 16,4. C. 16,0. D. 15,6.

(Lời giải) Câu 71: Cho hai chất hữu cơ mạch hở E, F có cùng công thức đơn giản nhất là CH2O. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

E + NaOH → X + Y (t0) F + NaOH → X + Z (t0) X + HCl → T + NaCl

Biết: X, Y, Z, T là các chất hữu cơ và ME < MF < 100. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic.

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit axetic.

(d) Chất F làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Chất T có nhiệt độ sôi lớn hơn ancol etylic.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

(Lời giải) Câu 72: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm hữu cơ gồm hai muối có cùng số nguyên tử cacbon và 2,76 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 3,445 mol O2, thu được 2,43 mol CO2 và 2,29 mol H2O. Khối lượng của Y trong m gam X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 26,34 gam. B. 26,70 gam. C. 26,52 gam. D. 24,90 gam.

(Lời giải) Câu 73: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeCO3, CuO và Fe2O3 (trong X nguyên tố oxi chiếm 15,2% về khối lượng) vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,54 mol O2 (dư). Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu (coi thể tích chất rắn thay đổi không đáng kể). Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y chứa 1,8m gam hỗn hợp muối (gồm Fe2(SO4)3, CuSO4) và 1,08 mol hỗn hợp khí gồm CO2, SO2. Giá trị của m là

A. 20. B. 25. C. 15. D. 30.

(Lời giải) Câu 74: Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Phân đạm urê cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu ở anot.

(c) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 có xuất hiện kết tủa.

(d) Các đồ vật bằng sắt khó bị ăn mòn hơn sau khi được quét sơn lên bề mặt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

(Lời giải) Câu 75: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Z ← (+F) X ← (+E) Ba(OH)2 (+E)→Y (+F) → Z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Na2SO4, NaOH. B. NaHCO3, BaCl2. C. CO2, NaHSO4. D. Na2CO3, HCl.

(Lời giải) Câu 76: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm propen, axetilen và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với X là 1,25. Đốt cháy hết Y, thu được 0,87 mol CO2 và 1,05 mol H2O. Mặt khác, Y phản ứng tối đa với 0,42 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,45. B. 0,60. C. 0,30. D. 0,75.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 77: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 400 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có pH = 1, không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 11,24. B. 4,61. C. 5,62. D. 23,05.

(Lời giải) Câu 78: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3) với cường độ dòng điện 2,68A. Sau thời gian t giờ, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 20,75 gam so với dung dịch ban đầu. Cho bột Al dư vào Y, thu được 3,36 lít khí H2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị của t là

A. 6. B. 4. C. 7. D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 79: Cho các phát biểu sau:

(a) Tơ nitron thuộc loại tơ poliamit.

(b) Mỡ động vật, dầu thực vật tan nhiều trong benzen.

(c) Dung dịch lysin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ.

(e) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 80: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam dầu thực vật và 3 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ và khuấy liên tục hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất để giữ thể tích hỗn hợp phản ứng không đổi.

Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Sau đó để yên hỗn hợp 5 phút, lọc tách riêng phần dung dịch và chất rắn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sau bước 1, chất lỏng trong bát sứ tách thành hai lớp.

B. Ở bước 3, NaCl có vai trò làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.

C. Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Dung dịch thu được sau bước 3 có khả năng hòa tan Cu(OH)2.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Đề minh họa 2022

2022. De tham khao THPTQG mon Hoa. TTB – DA chi tiet

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2022. De tham khao THPTQG mon Hoa. TTB – DA gach chan

2022. De tham khao THPTQG mon Hoa. TTB

2022. Phan dang va ma tran de thi tham khao mon Hoa. TTB

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA – 2022-TEAM BTN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải-chi-tiết-ĐỀ-THAM-KHẢO-MÔN-HÓA-2022-BỘ-GD_3T

 

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *