SKKN thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học theo định hướng STEM trong môn hoá học

SKKN thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học theo định hướng STEM trong môn hoá học BÁO CÁO SÁNG KIẾNI. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNCông văn số 3089/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện giáo dụcSTEM trong giáo dục trung học nhằm hỗ trợ các trường phổ thông triển … Read more

Luận án tổ chức dạy học hóa học theo tiếp cận tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh THCS

Luận án tổ chức dạy học hóa học theo tiếp cận tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh THCS MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………… ii MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………..iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ……………………….. vi DANH MỤC BẢNG……………………………………………………………………………. vii DANH MỤC SƠ … Read more

Khóa luận thiết kế và sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong dạy học hóa học phần vô cơ lớp 11 thpt

Khóa luận thiết kế và sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong dạy học hóa học phần vô cơ lớp 11 thpt MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………………… i MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………. ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………………………………v DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………………………………………….. vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ………………………………………………………….. vii MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………….1 … Read more

Khóa luận Thiết kế chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM Chương Oxi Lưu huỳnh, Hóa học 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Khóa luận Thiết kế chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM Chương Oxi Lưu huỳnh, Hóa học 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC … Read more

Luận văn phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12

Luận văn phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12   MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………. 1 1. Lí do chọn đề tài……………………………………………………………………………….. 1 2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………………………. 2 3. Lịch sử nghiên cứu……………………………………………………………………………. 3 4. Khách thể nghiên … Read more

Luận văn phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học chương Nhóm nitơ, Hóa học 11 nâng cao

Luận văn phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học chương Nhóm nitơ, Hóa học 11 nâng cao   MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………….. ….1 1.Lí do chọn đề tài………………………………………………………………………………………. ….1 2.Lịch sử vấn đề nghiên cứu…………………………………………………………………………. ….1 3.Mục đích nghiên cứu………………………………………………………………………………… ….3 4.Nhiệm vụ … Read more

SKKN Dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần Hóa học hữu cơ lớp 12 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh

SKKN Dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần Hóa học hữu cơ lớp 12 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………………… i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………………. ii DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………………………… iii DANH MỤC BIỂU, HÌNH……………………………………………………………………………v MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1 1. Lí do chọn … Read more

SKKN Thiết kế câu hỏi, bài tập thí nghiệm, thực hành môn Hóa học lớp 11, 12 theo các cấp độ tư duy trên cơ sở tường minh hóa một số thí nghiệm

SKKN Thiết kế câu hỏi, bài tập thí nghiệm, thực hành môn Hóa học lớp 11, 12 theo các cấp độ tư duy trên cơ sở tường minh hóa một số thí nghiệm   3 MỤC LỤC I.  ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN………………………………. 1 II.   MÔ TẢ GIẢI PHÁP………………………………………………………………………… 2 1.  Mô … Read more

SKKN Xây dựng một số chủ đề dạy học theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng một số chủ đề dạy học theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh   MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN…………………………………………………… 1 I.ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN……………………………………. 2 MÔ TẢ GIẢI PHÁP…………………………………………………………………………… 5 Mô tả giải pháp trước khi tạo sáng kiến…………………………………………………… 5 … Read more